Shanghai University

Location:Shang-da Road, Shanghai